Ramy prawne wsp??pracy transgranicznej

G??wne dokumenty transgranicznej wsp??pracy

Bogata, rozmaita historia i wsp??czesno?? transgranicznej wsp??pracy na nowej Wschodniej granicy Unii Europejskiej reglamentowana jest prawnymi normami, kt?rymi trzeba kierowa? si? przy ocenie tych czy innych zjawisk  w stosunkach s?siednich terytori?w w Karpackim regionie. Dlatego s? one zaproponowane czytelnikom.

EUROPEJSKA KONWENCJA RAMOWA O WSP??PRACY TRANSGRANICZNEJ MI?DZY WSP?LNOTAMI I W?ADZAMI TERYTORIALNYMI

sporz?dzona w Madrycie dnia 21 maja 1980 r.

(Dz. U. z dnia 10 lipca 1993 r.)

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomo?ci:

W dniu 21 maja 1980 r. zosta?a sporz?dzona w Madrycie Europejska konwencja ramowa o wsp??pracy transgranicznej mi?dzy wsp?lnotami i w?adzami terytorialnymi w nast?puj?cym brzmieniu:

 

EUROPEJSKA KONWENCJA RAMOWA O WSP??PRACY TRANSGRANICZNEJ MI?DZY WSP?LNOTAMI I W?ADZAMI TERYTORIALNYMI

Preambu?a

Pa?stwa cz?onkowskie Rady Europy, kt?re podpisa?y niniejsz? konwencj?,

zwa?ywszy, ?e celem Rady Europy jest stworzenie ?ci?lejszych powi?za? mi?dzy jej cz?onkami oraz wspieranie wsp??pracy mi?dzy nimi;

zwa?ywszy, ?e zgodnie z artyku?em 1 Statutu Rady Europy cel ten powinien zosta? osi?gni?ty w szczeg?lno?ci przez zawieranie porozumie? w dziedzinie administracji;

zwa?ywszy, ?e Rada Europy d??y do zapewnienia wsp??dzia?ania wsp?lnot i w?adz terytorialnych Europy przy urzeczywistnianiu jej cel?w;

bior?c pod uwag? znaczenie, jakie przy d??eniu do tego celu mo?e posiada? wsp??praca mi?dzy wsp?lnotami i w?adzami terytorialnymi obszar?w przygranicznych w takich dziedzinach, jak rozw?j region?w, miast i wsi, ochrona ?rodowiska, poprawa infrastruktury publicznej oraz us?ug dla ludno?ci, a tak?e wzajemna pomoc w razie nieszcz??? i katastrof;

bior?c pod uwag? do?wiadczenia, kt?re pokaza?y, ?e wsp??praca mi?dzy w?adzami lokalnymi i regionalnymi w Europie u?atwia skuteczn? realizacj? ich cel?w, a w szczeg?lno?ci przyczynia si? do poprawy stanu i rozwoju obszar?w przygranicznych;

zdecydowane w jak najszerszym stopniu wspiera? t? wsp??prac? i w ten spos?b przyczynia? si? do post?pu gospodarczego i spo?ecznego obszar?w przygranicznych oraz do umocnienia poczucia wsp?lnoty, kt?re jednoczy narody Europy,

postanowi?y, co nast?puje:

Artyku? 1 

Ka?da z Umawiaj?cych si? Stron zobowi?zuje si? u?atwia? i wspiera? wsp??prac? transgraniczn? wsp?lnot i w?adz terytorialnych podlegaj?cych jej w?a?ciwo?ci ze wsp?lnotami i w?adzami terytorialnymi podlegaj?cymi w?a?ciwo?ci innej Umawiaj?cej si? Strony. B?dzie ona czyni?a starania na rzecz zawarcia porozumie? i przyj?cia uzgodnie? niezb?dnych w tym celu, z poszanowaniem odr?bnych postanowie? konstytucyjnych ka?dej ze Stron.

Artyku? 2 

1. Za wsp??prac? transgraniczn? uwa?a si? w my?l niniejszej konwencji ka?de wsp?lnie podj?te dzia?anie maj?ce na celu umocnienie i dalszy rozw?j s?siedzkich kontakt?w mi?dzy wsp?lnotami i w?adzami terytorialnymi dw?ch lub wi?kszej liczby Umawiaj?cych si? Stron, jak r?wnie? zawarcie porozumie? i przyj?cie uzgodnie? koniecznych do realizacji takich zamierze?. Wsp??praca transgraniczna ograniczona jest ramami w?a?ciwo?ci wsp?lnot i w?adz terytorialnych, w spos?b okre?lony przez prawo wewn?trzne. Niniejsza konwencja nie narusza zakresu i rodzaju tej w?a?ciwo?ci.

2. W my?l niniejszej konwencji wyra?enie "wsp?lnoty i w?adze terytorialne" odnosi si? do jednostek, urz?d?w i organ?w realizuj?cych zadania lokalne i regionalne oraz uwa?anych za takie przez prawo wewn?trzne ka?dego pa?stwa. Ka?da z Umawiaj?cych si? Stron mo?e jednak w momencie podpisywania niniejszej konwencji lub w formie p??niejszego powiadomienia Sekretarza Generalnego Rady Europy okre?li? jednostki, urz?dy i organy, jak r?wnie? przedmiot i formy dzia?ania, co do kt?rych zamierza ograniczy? zakres stosowania niniejszej konwencji b?d? kt?re zamierza wy??czy? z zakresu jej stosowania.

Artyku? 3 

1. Dzia?aj?c na rzecz realizacji cel?w niniejszej konwencji Umawiaj?ce si? Strony wspieraj?, z zastrze?eniem zawartym w artykule 2 ust?p 2, przedsi?wzi?cia wsp?lnot i w?adz terytorialnych, kt?re uwzgl?dniaj? wypracowane w ramach Rady Europy zarysy porozumie? mi?dzy wsp?lnotami i w?adzami terytorialnymi. Je?eli strony uznaj? to za stosowne, mog? one uwzgl?dnia? wypracowane w Radzie Europy wzory dwustronnych i wielostronnych porozumie? mi?dzypa?stwowych, kt?re w zamierzeniu maj? u?atwia? wsp??prac? mi?dzy wsp?lnotami i w?adzami terytorialnymi.

Poczynione uzgodnienia i zawarte porozumienia mog? w szczeg?lno?ci opiera? si? na za??czonych do niniejszej konwencji pod numerami 1.1 do 1.5 oraz 2.1 do 2.6 wzorach i zarysach podstawowych porozumie?, statut?w i um?w, kt?re powinny by? dostosowane do szczeg?lnej sytuacji ka?dej z Umawiaj?cych si? Stron. Te podstawowe wzory porozumie?, statut?w oraz um?w s?u?? jedynie za punkt odniesienia i nie posiadaj? charakteru wi???cego.

2. Je?eli Umawiaj?ce si? Strony uznaj? za konieczne zawarcie porozumie? mi?dzypa?stwowych, to mog? mi?dzy innymi wyznacza? ramy, formy i granice, w kt?rych zakresie b?d? mog?y dzia?a? wsp?lnoty i w?adze terytorialne zajmuj?ce si? wsp??prac? transgraniczn?. W ka?dym z porozumie? mog? te? zosta? okre?lone w?adze i organy, kt?rych porozumienia te dotycz?.

3. Ust?py 1 i 2 nie wykluczaj?, aby Umawiaj?ce si? Strony zastosowa?y zgodnie z porozumieniem inne formy wsp??pracy transgranicznej. Postanowienia niniejszej konwencji nie mog? by? r?wnie? interpretowane w taki spos?b, ?e uniewa?niaj? istniej?ce porozumienia o wsp??pracy.

4. Porozumienia i uzgodnienia zostan? zawarte z poszanowaniem przewidzianych przez prawo wewn?trzne ka?dej z Umawiaj?cych si? Stron w?a?ciwo?ci w dziedzinie stosunk?w mi?dzynarodowych i og?lnej polityki, jak r?wnie? z poszanowaniem przepis?w dotycz?cych kontroli i nadzoru, kt?rym podlegaj? wsp?lnoty i w?adze terytorialne.

5. Ka?da z Umawiaj?cych si? Stron mo?e w tym celu, w momencie podpisania niniejszej konwencji lub w formie p??niejszego powiadomienia Sekretarza Generalnego Rady Europy, okre?li? organy, kt?re zgodnie z jej prawem wewn?trznym s? w?a?ciwe do sprawowania kontroli i nadzoru w stosunku do odno?nych wsp?lnot i w?adz terytorialnych.

Artyku? 4 

Ka?da z Umawiaj?cych si? Stron poczyni wysi?ki na rzecz rozwi?zania wszelkich problem?w natury prawnej, administracyjnej lub technicznej, kt?re mog?yby zak??ci? rozw?j i pomy?ln? realizacj? wsp??pracy transgranicznej i - je?li to konieczne - poczyni stosowne uzgodnienia z jedn? lub wieloma Umawiaj?cymi si? Stronami, kt?rych sprawa ta dotyczy.

Artyku? 5 

W przypadku wsp??pracy transgranicznej opartej na niniejszej konwencji Umawiaj?ce si? Strony badaj? celowo?? przyznania uczestnicz?cym w tej wsp??pracy wsp?lnotom i w?adzom terytorialnym takich samych mo?liwo?ci, jakie stwarza wsp??praca mi?dzypa?stwowa.

Artyku? 6 

Ka?da z Umawiaj?cych si? Stron dostarcza wszystkich mo?liwych informacji zapotrzebowanych przez inn? Umawiaj?c? si? Stron? w celu u?atwienia wywi?zania si? przez ni? z zobowi?za? wynikaj?cych z niniejszej konwencji.

Artyku? 7 

Ka?da z Umawiaj?cych si? Stron troszczy si? o to, aby odno?ne wsp?lnoty i w?adze terytorialne zosta?y poinformowane o sposobach dzia?ania, pozostaj?cych w ich dyspozycji w oparciu o niniejsz? konwencj?.

Artyku? 8 

1. Umawiaj?ce si? Strony przekazuj? Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy wszystkie istotne informacje o porozumieniach przewidzianych w artykule 3.

2. Ka?da propozycja jednej lub wielu Umawiaj?cych si? Stron, dotycz?ca uzupe?nienia lub poszerzenia niniejszej konwencji b?d? porozumie? wzorcowych, jest przekazywana Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy. Sekretarz Generalny przedk?ada j? Komitetowi Ministr?w Rady Europy, kt?ry podejmie decyzje co do poczynienia stosownych krok?w.

Artyku? 9 

1. Niniejsza konwencja zostaje przed?o?ona do podpisu pa?stwom cz?onkowskim Rady Europy. Wymaga ona ratyfikacji, przyj?cia lub zatwierdzenia. Dokumenty ratyfikacyjne, przyj?cia lub zatwierdzenia nale?y z?o?y? Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy.

2. Niniejsza konwencja wchodzi w ?ycie trzy miesi?ce po z?o?eniu czwartego dokumentu ratyfikacyjnego, przyj?cia lub zatwierdzenia, przy za?o?eniu, i? co najmniej dwa pa?stwa, kt?re dokona?y tej formalno?ci, posiadaj? wsp?ln? granic?.

3. W stosunku do ka?dego z Pa?stw-Sygnatariuszy, kt?re w p??niejszym terminie ratyfikuje, przyjmie lub zatwierdzi niniejsz? konwencj?, wchodzi ona w ?ycie trzy miesi?ce po z?o?eniu jego dokumentu ratyfikacyjnego, przyj?cia lub zatwierdzenia.

Artyku? 10 

1. Po wej?ciu w ?ycie niniejszej konwencji Komitet Ministr?w Rady Europy mo?e, przez jednog?o?ne postanowienie, zaprosi? ka?de pa?stwo europejskie nie b?d?ce cz?onkiem Rady Europy do przyst?pienia do niniejszej konwencji. Zaproszenie to wymaga wyra?nej zgody ka?dego z pa?stw, kt?re ratyfikowa?o niniejsz? konwencj?.

2. Przyst?pienie nast?puje przez z?o?enie dokumentu przyst?pienia Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy; liczy si? ono po trzech miesi?cach od daty z?o?enia dokumentu.

Artyku? 11 

1. Ka?da z Umawiaj?cych si? Stron mo?e w swoim imieniu wypowiedzie? niniejsz? konwencj? w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Rady Europy.

2. Takie wypowiedzenie wchodzi w ?ycie sze?? miesi?cy po dniu wp?yni?cia notyfikacji do Sekretarza Generalnego.

Artyku? 12 

Sekretarz Generalny Rady Europy notyfikuje pa?stwom cz?onkowskim Rady oraz ka?demu pa?stwu, kt?re przyst?pi?o do niniejszej konwencji:

  a)       ka?de podpisanie,

  b)      ka?de z?o?enie dokument?w ratyfikacyjnych, przyj?cia, zatwierdzenia lub przyst?pienia,

  c)      ka?d? dat? wej?cia w ?ycie niniejszej konwencji, zgodnie z jej artyku?em 9,

  d)      ka?de wp?yni?cie o?wiadczenia, zgodnie z artyku?em 2 ust?p 2 lub artyku?em 3 ust?p 5,

  e)       ka?de wp?yni?cie notyfikacji, zgodnie z artyku?em 11, oraz dat? wej?cia w ?ycie wypowiedzenia.

Na dow?d czego ni?ej podpisani, zaopatrzeni w odpowiednie pe?nomocnictwa, podpisali niniejsz? konwencj?.

Sporz?dzono w Madrycie dnia 21 maja 1980 r. w j?zyku angielskim i hiszpa?skim, przy czym oba teksty maj? jednakow? moc prawn?. Orygina? jest przechowywany w archiwum Rady Europy. Sekretarz Generalny Rady Europy udost?pni uwierzytelnione odpisy wszystkim pa?stwom cz?onkowskim Rady Europy oraz ka?demu pa?stwu, kt?re zostanie zaproszone do przyst?pienia do niniejszej konwencji.

ZA??CZNIK 1)

Wzory i zarysy porozumie?, statut?w oraz um?w w dziedzinie wsp??pracy transgranicznej mi?dzy wsp?lnotami i w?adzami terytorialnymi

Niniejszy stopniowany system wzorcowych porozumie? rozr??nia, w zale?no?ci od szczebla, na kt?rym ma by? podpisane porozumienie, dwie podstawowe kategorie:

- wzory porozumie? mi?dzypa?stwowych w sprawie wsp??pracy transgranicznej na szczeblu regionalnym i lokalnym,

- zarysy porozumie?, um?w i statut?w, kt?re mog? pos?u?y? za podstaw? wsp??pracy transgranicznej mi?dzy wsp?lnotami i w?adzami terytorialnymi.

Zgodnie z zamieszczon? poni?ej specyfikacj?, wy??cznej w?a?ciwo?ci pa?stw podlegaj? tylko dwa wzory porozumie? mi?dzypa?stwowych: o wspieraniu wsp??pracy transgranicznej oraz o regionalnych uzgodnieniach transgranicznych. Pozosta?e porozumienia mi?dzypa?stwowe wytyczaj? jedynie ramy prawne dla zawarcia mi?dzy wsp?lnotami i w?adzami terytorialnymi porozumie? lub um?w, kt?rych zarysy zosta?y zakwalifikowane do drugiej kategorii.

__________

1) Zgodnie z brzmieniem artyku?u 3 ust?p 1 punkt 2 wzory i zarysy porozumie?, statut?w oraz um?w maj? jedynie charakter instrukta?owy i nie posiadaj? mocy wi???cej.

1. WZORY POROZUMIE? MI?DZYPA?STWOWYCH

Klauzule og?lne do porozumie? mi?dzypa?stwowych

1.1.      Wz?r porozumienia mi?dzypa?stwowego o wspieraniu wsp??pracy transgranicznej;

1.2.      Wz?r porozumienia mi?dzypa?stwowego o regionalnych uzgodnieniach transgranicznych;

1.3.      Wz?r porozumienia mi?dzypa?stwowego o lokalnych uzgodnieniach transgranicznych;

1.4.      Wz?r porozumienia mi?dzypa?stwowego o umownej wsp??pracy transgranicznej mi?dzy w?adzami lokalnymi;

1.5.      Wz?r porozumienia mi?dzypa?stwowego o organach wsp??pracy transgranicznej w?adz lokalnych.

2. ZARYSY POROZUMIE?, STATUT?W ORAZ UM?W ZAWIERANYCH PRZEZ W?ADZE LOKALNE

2.1.      Zarys porozumienia o utworzeniu grupy do spraw uzgodnie? mi?dzy w?adzami lokalnymi;

2.2.      Zarys porozumienia w sprawie koordynacji przy realizacji lokalnych zada? transgranicznych o charakterze publicznym;

2.3.      Zarys porozumienia o utworzeniu transgranicznym stowarzysze? prawa prywatnego;

2.4.      Zarys umowy (prawa prywatnego) o zagwarantowaniu dostaw i ?wiadcze? mi?dzy w?adzami lokalnymi na obszarach przygranicznych;

2.5.      Zarys umowy (prawa publicznego) o zagwarantowaniu dostaw i ?wiadcze? mi?dzy w?adzami lokalnymi na obszarach przygranicznych;

2.6.      Zarys porozumienia o utworzeniu organ?w wsp??pracy transgranicznej mi?dzy w?adzami lokalnymi.

1. WZORY POROZUMIE? MI?DZYPA?STWOWYCH

Uwagi wst?pne

Celem systemu porozumie? mi?dzypa?stwowych jest w szczeg?lno?ci dok?adne okre?lenie ram, form i granic, kt?re pa?stwa zamierzaj? wyznaczy? dla dzia?a? w?adz terytorialnych, oraz usuni?cie w?tpliwo?ci natury prawnej, kt?re mog? rodzi? problemy (okre?lenie maj?cego zastosowanie prawa, w?a?ciwo?ci s?d?w, mo?liwo?ci apelacji itd.). Ponadto zawarcie przez odno?ne pa?stwa porozumie? mi?dzynarodowych w sprawie rozwoju wsp??pracy transgranicznej mi?dzy w?adzami lokalnymi przynios?oby niew?tpliwie pozytywne skutki pod wzgl?dem:

- formalnego uznania zgodno?ci z prawem tego typu wsp??pracy i zach?cenia do niej w?adz lokalnych;

- okre?lenia roli i warunk?w dzia?ania instytucji nadzoru i kontroli;

- wymiany informacji mi?dzy pa?stwami;

- mo?liwych zwi?zk?w mi?dzy tymi formami wsp??pracy oraz innymi procedurami przewidzianymi dla uzgodnionych dzia?a? na obszarach przygranicznych;

- zmian przepis?w prawnych lub ich wyk?adni utrudniaj?cych wsp??prac? transgraniczn? itd.

Opisany powy?ej system porozumie? wzorcowych do wyboru umo?liwia rz?dom nadanie wsp??pracy transgranicznej najbardziej odpowiadaj?cych im ram, przyjmuj?c porozumienie o wspieraniu wsp??pracy transgranicznej (1.1) za podstaw?, kt?ra stosownie do potrzeb mo?e by? uzupe?niana innymi wzorami (porozumienia wzorcowe 1.2 do 1.5). Pa?stwa mog? skorzysta? z jednej, wielu, a nawet wszystkich mo?liwo?ci jednocze?nie b?d? te? kolejno. W przypadku pa?stw o zbli?onych systemach prawnych, na przyk?ad pa?stw skandynawskich, porozumienia szczeg??owe tego rodzaju mog? okaza? si? zb?dne.

Klauzule og?lne do porozumie? wzorcowych 1.1 do 1.5

Artyku? a

1. Za w?adze lokalne uwa?a si? w my?l niniejszego porozumienia w?adze, wsp?lnoty oraz organy realizuj?ce, zgodnie z prawem wewn?trznym ka?dego pa?stwa, zadania lokalne.

2. Za w?adze regionalne uwa?a si? w my?l niniejszego porozumienia w?adze, wsp?lnoty lub organy realizuj?ce, zgodnie z prawem wewn?trznym ka?dego pa?stwa, zadania regionalne1).

_______

1) Ust?p 2 nie ma zastosowania do porozumie? wzorcowych 1.3, 1.4 i 1.5.

Artyku? b

Niniejsze porozumienie nie narusza r??norodnych istniej?cych ju? form wsp??pracy transgranicznej Pa?stw-Sygnatariuszy konwencji, w szczeg?lno?ci za? tych, kt?re wynikaj? z porozumie? mi?dzynarodowych.

Artyku? c

Strony informuj? w?adze regionalne i lokalne o przyznanych im mo?liwo?ciach dzia?ania oraz zach?caj? je do korzystania z nich.

Artyku? d

Okre?lenie "w?adze nadrz?dne" u?yte w niniejszym porozumieniu odnosi si? do w?adz nadzorczych wyznaczonych przez ka?d? ze Stron.

Artyku? e

Niniejsze porozumienie nie narusza zakresu i rodzaj?w uprawnie? w?adz lokalnych okre?lonych przez prawo wewn?trzne Pa?stw-Sygnatariuszy konwencji.

Artyku? f

Ka?de pa?stwo mo?e w dowolnym czasie okre?li? cz??ci swojego terytorium, przedmiot i formy wsp??pracy, co do kt?rych niniejsze porozumienie nie b?dzie mia?o zastosowania. Nie mo?e to jednak narusza? praw uzyskanych w ramach realizowanej ju? wsp??pracy.

Artyku? g

Strony informuj? na bie??co Sekretarza Generalnego Rady Europy o dzia?aniach komisji, komitet?w i innych gremi?w wype?niaj?cych zadania okre?lone niniejszym porozumieniem.

Artyku? h

Strony mog? przez zwyk?? wymian? not dokonywa? nieznacznych zmian w niniejszym porozumieniu, wynikaj?cych z do?wiadcze? wsp??pracy.

Artyku? i

1. Ka?da ze Stron notyfikuje pozosta?ym Stronom o zako?czeniu wymaganego jej prawem wewn?trznym post?powania dotycz?cego wej?cia w ?ycie niniejszego porozumienia; wchodzi ono w ?ycie w dniu ostatniej notyfikacji.

2. Porozumienie zawiera si? na okres pi?ciu lat od daty jego wej?cia w ?ycie. Przed?u?a si? automatycznie, na tych samych warunkach, ka?dorazowo o dalsze pi?cioletnie okresy, je?li nie zostanie ono wypowiedziane na sze?? miesi?cy przed terminem wyga?ni?cia jego wa?no?ci.

3. Strona notyfikuj?ca wypowiedzenie mo?e ograniczy? jego skutki do okre?lonych, wyra?nie nazwanych artyku??w, wskazanych region?w geograficznych b?d? te? do okre?lonych dziedzin dzia?alno?ci. W takim przypadku porozumienie pozostaje w mocy w stosunku do pozosta?ej cz??ci, je?li nie zostanie ona wypowiedziana przez kt?r?kolwiek ze Stron w ci?gu czterech miesi?cy od daty wp?yni?cia cz??ciowego wypowiedzenia.

4. Strony mog? w dowolnym czasie uzgodni? zawieszenie stosowania niniejszego porozumienia w okre?lonym okresie. Mog? r?wnie? uzgodni? zawieszenie, b?d? zako?czenie dzia?alno?ci okre?lonej komisji lub komitetu.

1. 1. Wz?r porozumienia mi?dzypa?stwowego o wspieraniu wsp??pracy transgranicznej

Uwagi wst?pne

Jest to wz?r porozumienia mi?dzypa?stwowego, zawieraj?cego og?lne postanowienia zasadnicze, kt?re mo?e zosta? zawarte odr?bnie b?d? te? w powi?zaniu z jednym lub wieloma przedstawionymi ni?ej wzorcowymi porozumieniami mi?dzypa?stwowymi.

Rz?d i Rz?d ?wiadome korzy?ci wynikaj?cych ze wsp??pracy transgranicznej, na kt?re wskazano w Europejskiej konwencji ramowej o wsp??pracy transgranicznej mi?dzy wsp?lnotami i w?adzami terytorialnymi, uzgodni?y, co nast?puje:

Artyku? 1 

Strony zobowi?zuj? si? do zbadania mo?liwo?ci i wspierania dzia?a? na rzecz wsp??pracy transgranicznej na szczeblu regionalnym i lokalnym.

Przez poj?cie wsp??pracy transgranicznej Strony rozumiej? wszystkie uzgodnione przedsi?wzi?cia natury administracyjnej, technicznej, gospodarczej, spo?ecznej i kulturalnej, zmierzaj?ce do umocnienia i rozwoju s?siedzkich stosunk?w mi?dzy obszarami po?o?onymi po obu stronach granicy, jak r?wnie? zawieranie stosownych porozumie? przyczyniaj?cych si? do rozwi?zywania wyst?puj?cych w tym zakresie problem?w.

Przedsi?wzi?cia te powinny by? w szczeg?lno?ci ukierunkowane na popraw? warunk?w rozwoju region?w i miast, ochron? bogactw naturalnych, wzajemn? pomoc w przypadku katastrof i nieszcz??? oraz popraw? funkcjonowania s?u?b publicznych.

Artyku? 2 

W ramach wzajemnych uzgodnie? Strony do?o?? stara? na rzecz zapewnienia w?adzom regionalnym, w zakresie ich w?a?ciwo?ci, niezb?dnych ?rodk?w do nawi?zania wsp??pracy.

Artyku? 3 

Ponadto Strony do?o?? stara? na rzecz wspierania przedsi?wzi?? w?adz lokalnych, zmierzaj?cych do nawi?zania i rozwoju wsp??pracy transgranicznej.

Artyku? 4 

W?adze lokalne i regionalne, uczestnicz?ce w ramach niniejszego porozumienia we wsp??pracy transgranicznej, korzystaj? z takich samych u?atwie? i takiej samej ochrony jak w przypadku wsp??pracy mi?dzypa?stwowej.

W?a?ciwe w?adze ka?dej ze Stron troszcz? si? o zapewnienie niezb?dnych ?rodk?w na pokrycie koszt?w dzia?alno?ci organ?w, kt?rym w ramach niniejszego porozumienia przydzielono zadania wspierania wsp??pracy transgranicznej.

Artyku? 5 

W celu przed?o?enia propozycji zmian postanowie?, kt?re mog?yby zak??ca? wsp??prac? transgraniczn?, ka?da ze Stron zleca okre?lonym przez ni? organom, komisjom lub instytucjom zbadanie obowi?zuj?cych ustaw wewn?trznych i innych przepis?w prawnych. Organy te badaj? w szczeg?lno?ci mo?liwo?ci poprawy przepis?w podatkowych i celnych, zasad dzia?alno?ci dewizowej oraz transferu kapita?u, a tak?e uregulowania dotycz?ce mo?liwo?ci interwencji organ?w nadrz?dnych, zw?aszcza w zakresie nadzoru i kontroli.

Przed podj?ciem dzia?a? przewidzianych w powy?szym ust?pie Strony porozumiewaj? si? stosownie do potrzeb oraz wymieniaj? niezb?dne informacje.

Artyku? 6 

Strony do?o?? stara? na rzecz doprowadzenia, w ramach post?powania rozjemczego b?d? te? w inny spos?b, do rozwi?zania kwestii spornych o znaczeniu lokalnym, gdy rozwi?zanie tych spraw stanowi przes?ank? dla pomy?lnej realizacji wsp??pracy transgranicznej.

1. 2. Wz?r porozumienia mi?dzypa?stwowego o regionalnych uzgodnieniach transgranicznych

Uwagi wst?pne

Niniejsze porozumienie mo?e zosta? zawarte odr?bnie b?d? te? w powi?zaniu z jednym lub wieloma wzorcowymi porozumieniami mi?dzypa?stwowymi (wzory 1.1 do 1.5).

Artyku? 1 

W celu wspierania uzgodnie? transgranicznych mi?dzy regionami okre?lonymi w za??czniku do niniejszego porozumienia Strony ustanawiaj? Komisj? Mieszan? (zwan? dalej Komisj?) oraz, stosownie do potrzeb, jeden lub wi?ksz? liczb? komitet?w regionalnych (zwanych dalej komitetami), kt?rym powierza si? rozpatrywanie spraw dotycz?cych uzgodnie? transgranicznych.

Artyku? 2 

1. Komisj? i komitety tworzy si? z delegacji, kt?rych cz?onkowie wyznaczani s? przez ka?d? ze Stron.

2. W sk?ad delegacji do Komisji wchodzi nie wi?cej ni? o?miu cz?onk?w, spo?r?d kt?rych co najmniej trzech reprezentuje w?adze regionalne. Przewodnicz?cy delegacji do komitet?w lub ich zast?pcy bior? udzia? w pracach Komisji z g?osem doradczym.1)

3. Komitety sk?adaj?ce z .... delegacji, w sk?ad kt?rych wchodzi po .... cz?onk?w, tworzone s? z inicjatywy Komisji oraz za zgod? w?adz regionalnych i lokalnych obszar?w przygranicznych wskazanych w niniejszym porozumieniu. W sk?ad delegacji do komitet?w wchodz? przedstawiciele tych w?adz lub organ?w regionalnych i lokalnych. Ponadto jeden delegat wyznaczany jest przez w?adze centralne. Je?li jest to mo?liwe, wybiera si? go z kr?gu organ?w reprezentuj?cych w?adze centralne na obszarach przygranicznych obj?tych pracami komitet?w.

4. Komisja zbiera si? co najmniej jeden raz w roku. Komitety zbieraj? si? stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej ni? dwa razy w roku.

5. Komisja i komitety uchwalaj? swoje regulaminy.

_________

1) Dane dotycz?ce liczby cz?onk?w Komisji stanowi? jedynie propozycj? i powinny by? ka?dorazowo dostosowane do sytuacji, tak jak pozosta?e postanowienia niniejszego porozumienia wzorcowego. Przez ich okre?lenie autorzy porozumienia wzorcowego zamierzali podkre?li? konieczno?? powo?ania Komisji o ograniczonej liczbie cz?onk?w, kt?ra by?aby w stanie skutecznie dzia?a?. Ponadto chcieli oni r?wnie? zwr?ci? uwag? na proporcje mi?dzy liczb? przedstawicieli w?adz centralnych i przedstawicieli w?adz regionalnych.

Artyku? 3 

Ka?da ze Stron pokrywa koszty swojej delegacji do Komisji. Koszty delegacji do komitet?w pokrywane s? przez w?adze deleguj?ce.

Artyku? 4 

W celu zapewnienia koordynacji oraz ci?g?o?ci prac Komisji i komitet?w Strony tworz?, stosownie do potrzeb, Sekretariat, kt?rego sk?ad, siedzib?, zakres dzia?ania oraz spos?b finansowania okre?la si? na wniosek Komisji w zawieranym przez Strony porozumieniu ad hoc. Komisja mo?e r?wnie? ustanowi? Sekretariat z w?asnej inicjatywy.

Artyku? 5 

Obszary przygraniczne, do kt?rych ma zastosowanie niniejsze porozumienie, okre?lone s? w za??czniku. Tre?? tego za??cznika mo?e ulec zmianie w drodze zwyk?ej wymiany not.

Artyku? 6 

1. Przedmiotem uzgodnie? transgranicznych s? problemy z nast?puj?cych dziedzin:1)

- rozw?j miast i region?w;

- transport i komunikacja (?rodki komunikacji publicznej, drogi i autostrady, wsp?lne lotniska, drogi wodne, porty morskie itd.);

- energia (elektrownie, zaopatrzenie w gaz, elektryczno??, wod? itd.);

- ochrona przyrody (miejsca wymagaj?ce ochrony, tereny wypoczynkowe, rezerwaty itd.);

- ochrona w?d (zwalczanie zanieczyszcze?, budowa oczyszczalni itd.);

- ochrona atmosfery (zwalczanie zanieczyszcze? powietrza i ha?asu, strefy ciszy itd.);

- szkolnictwo, kszta?cenie zawodowe i badania naukowe;

- publiczna opieka zdrowotna (np. wykorzystanie szpitali po?o?onych na jednym z obszar?w przez mieszka?c?w drugiego obszaru);

- kultura, rekreacja i sport (teatry, orkiestry, obiekty sportowe, domy i o?rodki wypoczynkowe, schroniska m?odzie?owe itd.);

- wzajemna pomoc na wypadek nieszcz??? i katastrof (po?ary, powodzie, epidemie, katastrofy lotnicze, trz?sienia ziemi, wypadki w g?rach itd.);

- turystyka (wsp?lne przedsi?wzi?cia maj?ce na celu wspieranie ruchu turystycznego);

- problemy zwi?zane z ma?ym ruchem granicznym (?rodki transportu, zakwaterowania, bezpiecze?stwo socjalne, opodatkowanie, zatrudnienie, bezrobocie itd.);

- przedsi?wzi?cia przemys?owe (lokalizacja przemys?u itd.);

- przedsi?wzi?cia r??ne (urz?dzenia do utylizacji odpad?w, budowa sieci kanalizacyjnych itd.);

- poprawa struktury agrarnej;

- infrastruktura socjalna.

2. Strony mog? uzgodni? zmian? powy?szego zestawienia w drodze zwyk?ej wymiany not.

_______

1) Poni?sze wyliczenie powinno s?u?y? jedynie jako punkt odniesienia i by? ka?dorazowo dostosowane do konkretnego przypadku wsp??pracy. Nie mo?e by? ono interpretowane w taki spos?b, ?e zmienia?oby zakres w?a?ciwo?ci poszczeg?lnych w?adz terytorialnych okre?lonych przez prawo wewn?trzne. W Komisji s? bowiem reprezentowane zar?wno w?adze centralne, jak i regionalne.

Artyku? 7 

1. Zadaniem Komisji jest, z zastrze?eniem postanowie? specjalnych, rozpatrywanie kwestii og?lnych i zasadniczych, jak wypracowywanie program?w dla komitet?w, koordynacja oraz utrzymywanie kontakt?w z w?a?ciwymi organami administracji centralnej, a tak?e wsp??dzia?anie z komisjami mieszanymi utworzonymi przed wej?ciem w ?ycie niniejszego porozumienia.

2. Zadaniem Komisji jest w szczeg?lno?ci przedk?adanie odno?nym rz?dom, stosownie do potrzeb, swoich zalece? oraz zalece? komitet?w, a tak?e ewentualnych projekt?w porozumie? mi?dzynarodowych.

3. Komisja mo?e powo?ywa? rzeczoznawc?w do zbadania poszczeg?lnych problem?w.

Artyku? 8 

1. Zadaniem komitet?w jest przede wszystkim badanie problem?w wyst?puj?cych w dziedzinach wymienionych w artykule 6 oraz formu?owanie odpowiednich propozycji i zalece?. Problemy te mog? by? przekazywane komitetom przez Komisj?, w?adze centralne, regionalne lub lokalne Stron, a tak?e przez instytucje, zwi?zki oraz inne podmioty prawa publicznego lub prywatnego. Komitety mog? r?wnie? podejmowa? problemy z w?asnej inicjatywy.

2. Komitety mog? powo?ywa? grupy robocze dla zbadania tych problem?w. Mog? one r?wnie? powo?ywa? rzeczoznawc?w oraz zasi?ga? opinii prawnych i merytorycznych. Komitety powinny d??y? do osi?gni?cia przez mo?liwie najszersze konsultacje wynik?w odpowiadaj?cych interesom spo?eczno?ci, kt?rych one dotycz?.

Artyku? 9 

1. Komitety powiadamiaj? Komisj? o przed?o?onych im do zbadania problemach oraz o sformu?owanych wnioskach.

2. Je?eli wnioski te wymagaj? decyzji Komisji lub w?a?ciwych rz?d?w, komitety przedk?adaj? Komisji zalecenia.

Artyku? 10 

1. Zar?wno Komisja, jak i komitety s? upowa?nione za zgod? swoich cz?onk?w do regulowania spraw b?d?cych przedmiotem wsp?lnego zainteresowania, je?eli cz?onkowie Komisji i komitet?w posiadaj? takie kompetencje zgodnie z przepisami prawnymi Stron.

2. Komisja i komitety informuj? si? wzajemnie o podj?tych w tych sprawach postanowieniach.

Artyku? 11 

1. Delegacje dzia?aj?ce w ramach Komisji lub komitet?w informuj? si? wzajemnie o krokach podj?tych przez w?a?ciwe w?adze w oparciu o zalecenia lub opracowane projekty porozumie?, zgodnie z ust?pem 2 artyku?u 7 i ust?pem 2 artyku?u 9.

2. Komisja i komitety badaj?, jakie kroki powinny zosta? podj?te w zwi?zku z dzia?aniami w?a?ciwych w?adz wymienionych w ust?pie 1.

1. 3. Wz?r porozumienia mi?dzypa?stwowego o lokalnych uzgodnieniach transgranicznych

Uwagi wst?pne

Niniejsze porozumienie mo?e zosta? zawarte odr?bnie b?d? te? w porozumieniu z jednym lub wieloma wzorcowymi porozumieniami mi?dzypa?stwowymi (wzory 1.1 do 1.5).

Artyku? 1 

Maj?c na uwadze zapewnienie lepszej wymiany informacji oraz rozszerzenie uzgodnie? mi?dzy w?adzami lokalnymi po obu stronach granicy. Strony wzywaj? te w?adze do wsp?lnego badania w ramach grup do spraw uzgodnie? wszelkich problem?w b?d?cych przedmiotem wsp?lnego zainteresowania.

Artyku? 2 

Regulaminy prac grup do spraw uzgodnie? b?d? ustalone w trybie porozumienia si? ich cz?onk?w. W?adze nadrz?dne uczestnicz? w pracach tych grup lub s? o nich na bie??co informowane.

Grupy do spraw uzgodnie? uczestnicz? w pracach komisji regionalnych do spraw uzgodnie? transgranicznych na warunkach ustalonych przez te komisje, je?li zosta?y one utworzone w danych regionach. Ze swojej strony komisje te wspieraj? grupy w ich pracach.

Mog? one r?wnie? dzia?a? jako grupy doradcze przy realizacji zawieranych w ramach wsp??pracy transgranicznej porozumie? mi?dzypa?stwowych, dotycz?cych okre?lonego zagadnienia.

Artyku? 3 

Zadaniem grup do spraw uzgodnie? jest zapewnianie wymiany informacji, wzajemnej konsultacji, badania problem?w b?d?cych przedmiotem wsp?lnego zainteresowania, a tak?e ustalanie wsp?lnych cel?w.

Dzia?alno?? grup jest prowadzona z poszanowaniem zakresu odpowiedzialno?ci ich cz?onk?w oraz w ?adnym razie nie poci?ga za sob? przenoszenia kompetencji.

Cz?onkowie tych grup mog? jednak w ramach porozumie? o wsp??pracy wsp?lnie ustala? ?rodki i ograniczenia odnosz?ce si? do ich stosownych dzia?a? oraz wst?pne procedury konsultacji, kt?re zamierzaj? stosowa?.

Artyku? 4 

(alternatywnie)

Odno?ne w?adze lokalne mog? w celu u?atwienia dzia?ania grup do spraw uzgodnie? tworzy?, w ramach przys?uguj?cych im i wynikaj?cych z prawa wewn?trznego uprawnie?, stowarzyszenia zapewniaj?ce podstawy prawne do tego dzia?ania.

Stowarzyszenia te tworzy si? w oparciu o prawo o stowarzyszeniach lub te? prawo handlowe jednego z pa?stw, kt?rych dotyczy wsp??praca. Przy zastosowaniu wybranego systemu prawnego odst?puje si?, stosownie do okoliczno?ci, od warunk?w, formalno?ci oraz szczeg?lnych zezwole? zwi?zanych z przynale?no?ci? pa?stwow? cz?onk?w tych stowarzysze?.

Informacje udost?pniane w?adzom nadrz?dnym zgodnie z artyku?em 2 zawieraj? wszelkie dane dotycz?ce dzia?alno?ci stowarzysze? omawianych w niniejszym artykule.

1. 4. Wz?r porozumienia mi?dzypa?stwowego o umownej wsp??pracy transgranicznej mi?dzy w?adzami lokalnymi

Uwagi wst?pne

Niniejsze porozumienie mo?e zosta? zawarte odr?bnie b?d? te? w powi?zaniu z jednym lub wieloma wzorcowymi porozumieniami mi?dzypa?stwowymi (wzory 1.1 do 1.5).

Artyku? 1 

Wsp??praca transgraniczna mi?dzy w?adzami lokalnymi realizowana jest w szczeg?lno?ci w oparciu o umowy administracyjne, gospodarcze i techniczne.

Artyku? 2 

Umowy o wsp??pracy transgranicznej zawierane s? przez w?adze lokalne w ramach uprawnie? przys?uguj?cych im na mocy prawa wewn?trznego.

Dotycz? one w szczeg?lno?ci zagwarantowania dostaw i ?wiadcze?, przeprowadzania wsp?lnych przedsi?wzi??, tworzenia stowarzysze? powo?ywanych w oparciu o prawo cywilne lub handlowe jednego z Pa?stw-Sygnatariuszy lub te? udzia?u w tego rodzaju stowarzyszeniach1).

_________

1) Sp?jno?? porozumienia pozostaje zachowana niezale?nie od w??czenia lub niew??czenia do niego niniejszego ust?pu.

Artyku? 3 

Partnerzy umowy okre?laj? prawo, kt?re nale?y zastosowa? do wymienionych um?w, uwzgl?dniaj?c (publiczne i prywatne) prawo kontraktowe jednego z Pa?stw-Sygnatariuszy niniejszego porozumienia.

Okre?laj? oni r?wnie? stosownie do potrzeb dopuszczalne odst?pstwa od postanowie? tego prawa.

Je?li umowa nie przewiduje inaczej, nale?y stosowa? prawo pa?stwa tej w?adzy lokalnej, kt?ra zgodnie z porozumieniem powinna zaj?? si? realizacj? najwi?kszego ?wiadczenia rzeczowego, lub te? tego pa?stwa, kt?rego w?adza lokalna posiada w ramach porozumienia najwi?ksze zobowi?zania finansowe.

Niezale?nie od okoliczno?ci osoby podlegaj?ce w?a?ciwo?ci w?adz lokalnych, kt?re zawar?y umow?, zachowuj? wobec tych w?adz prawo do wniesienia skargi lub za?alenia, kt?re przys?ugiwa?oby im wobec nich, gdyby w?adze te nadal by?y zobowi?zane do realizacji dostaw lub ?wiadcze?. W?adzom lokalnym, przeciwko kt?rym wniesiono skarg? b?d? za?alenie, przys?uguje prawo do roszczenia regresowego wobec tych w?adz lokalnych, kt?re zobowi?za?y si? do zapewnienia dostaw lub ?wiadcze?.

Artyku? 4 

Propozycje zawarcia lub zmiany tre?ci um?w podlegaj? jednocze?nie w ka?dym pa?stwie odno?nym przepisom o interwencji w?adz nadrz?dnych. Nie jest jednak wymagana zgoda ze strony w?adz, kt?re s? partnerami umowy. Ka?da decyzja w?adzy nadrz?dnej, stanowi?ca przeszkod? w zawarciu lub zastosowaniu umowy o wsp??pracy transgranicznej b?d? mog?ca mie? wp?yw na jej uniewa?nienie, wymaga uprzedniego uzgodnienia z odpowiednimi w?adzami nadrz?dnymi danego pa?stwa.

Artyku? 5 

W przypadku sporu w?a?ciwy s?d jest okre?lony przez prawo, kt?re ma by? zastosowane. Umowy o wsp??pracy transgranicznej mog? jednak zawiera? klauzule arbitra?owe. U?ytkownik i strona trzecia zachowuj? istniej?ce ?rodki prawne wobec w?adz lokalnych pa?stwa, do kt?rego przynale??, przy czym w?adze te maj? obowi?zek podj?cia dzia?a? wobec partnera nie wywi?zuj?cego si? z umowy.

W?adze nadrz?dne podejmuj? wszelkie le??ce w ich mocy dzia?ania w celu zapewnienia natychmiastowego wykonania postanowie? s?dowych, bez wzgl?du na to, w kt?rym z pa?stw znajduje si? siedziba s?du, kt?ry przyj?? dane postanowienie.

Artyku? 6 

Umowy zawarte w oparciu o niniejsze porozumienie nie trac? swojej mocy z chwil? jego wypowiedzenia. Umowy te zawieraj? jednak klauzule upowa?niaj?ce strony do uniewa?nienia ich, z zachowaniem terminu wypowiedzenia wynosz?cego co najmniej pi?? lat, je?li niniejsze porozumienie r?wnie? zosta?o wypowiedziane. Pa?stwa-Sygnatariusze posiadaj? mo?liwo?? wezwania do zastosowania tych klauzul.

1. 5. Wz?r porozumienia mi?dzypa?stwowego o organach wsp??pracy transgranicznej mi?dzy w?adzami lokalnymi

Uwagi wst?pne

Niniejsze porozumienie mo?e zosta? zawarte odr?bnie b?d? te? w powi?zaniu z jednym lub wieloma wzorcowymi porozumieniami mi?dzypa?stwowymi (wzory 1.1 do 1.5).

Artyku? 1 

W?adze lokalne i podmioty prawa publicznego mog? uczestniczy? w stowarzyszeniach i zwi?zkach w?adz lokalnych, tworzonych na terytorium drugiej Strony porozumienia zgodnie z jej prawem wewn?trznym, dla osi?gania cel?w, kt?re prawo wewn?trzne pozwala realizowa? w ramach stowarzyszenia lub zwi?zku.

Artyku? 2 

Wymienione w artykule 1 stowarzyszenia i zwi?zki s? uprawnione, w granicach okre?lonych kompetencjami ich cz?onk?w, do wykonywania swojej dzia?alno?ci wynikaj?cej z ich cel?w statutowych na terytorium ka?dej ze Stron porozumienia. Podlegaj? przy tym wydanym przez to pa?stwo przepisom, chyba ?e dopuszcza ono odst?pstwa w tym zakresie.

Artyku? 3 

1. Akty za?o?ycielskie stowarzyszenia lub zwi?zku oraz poszczeg?lne statuty, a tak?e zmiany tych dokument?w s? przedk?adane do zatwierdzenia w?adzom nadrz?dnym odno?nych w?adz lokalnych. Dotyczy to r?wnie? przyst?pienia do ju? istniej?cego stowarzyszenia lub zwi?zku.

2. Dokumenty te oraz odpowiednie zezwolenia przekazywane s? do wiadomo?ci danej spo?eczno?ci zgodnie z obowi?zuj?c? w ka?dym z pa?stw zwyk?? procedur? og?aszania tego typu dokument?w. Dotyczy to r?wnie? zmiany siedziby Sekretariatu, a tak?e wszystkich postanowie? odnosz?cych si? do os?b posiadaj?cych prawo do podejmowania dzia?a? w imieniu stowarzyszenia lub zwi?zku oraz zakresu ich uprawnie?.

3. Wymienione powy?ej dokumenty s? sporz?dzane w j?zykach urz?dowych pa?stw, na kt?rych terytorium maj? obowi?zywa?. Poszczeg?lne wersje j?zykowe posiadaj? jednakow? moc prawn?.

Artyku? 4 

1. Statut reguluje stosunki prawne stowarzyszenia lub zwi?zku. Zawiera on tre?ci wymagane przez w?a?ciwe przepisy prawne, zgodnie z artyku?em 1. W ka?dym przypadku statut okre?la cz?onk?w, nazw? oraz siedzib?. Okre?la r?wnie? cel stowarzyszenia lub zwi?zku oraz w miar? mo?liwo?ci jego zadania, a tak?e funkcje i siedziby instytucji, kt?re maj? te zadania realizowa?. Reguluje on warunki powo?ywania organ?w kierowniczych i administracyjnych, zakres zobowi?za? cz?onk?w oraz wysoko?? ich wk?adu do wsp?lnego bud?etu. W sk?ad organ?w kierowniczych powinien wchodzi? co najmniej jeden przedstawiciel cz?onkowskich w?adz lokalnych ka?dego pa?stwa. Statut okre?la sk?ad i regulamin obrad walnego zgromadzenia, formy protoko??w z posiedze?, warunki rozwi?zania i likwidacji stowarzyszenia lub zwi?zku, a tak?e kwestie bud?etowe oraz regu?y maj?ce zastosowanie w rachunkowo?ci.

2. Statut powinien ponadto zawiera? postanowienia dotycz?ce mo?liwo?ci wyst?pienia cz?onk?w ze stowarzyszenia w oparciu o wypowiedzenie w okre?lonym statutowo terminie, po uregulowaniu wszelkich nale?no?ci wobec stowarzyszenia oraz po zap?aceniu ustalonego przez rzeczoznawc? odszkodowania na rzecz stowarzyszenia za inwestycje zrealizowane dla lub w imieniu danego cz?onka b?d? za poniesione nak?ady. Statut okre?la ponadto warunki zwolnienia lub wykluczenia cz?onk?w w przypadku niewype?niania przez nich przyj?tych na siebie zobowi?za?.

Artyku? 5 

Strony zobowi?zuj? si? do udzielania wymaganych zezwole?, niezb?dnych dla wype?niania zada? stowarzyszenia lub zwi?zku na ich terytorium, z zastrze?eniem wymog?w porz?dku i bezpiecze?stwa publicznego.

Artyku? 6 

Je?eli stowarzyszenie lub zwi?zek, stosuj?c prawo wewn?trzne, nie mo?e na terytorium jednego z pa?stw dysponowa? okre?lonymi uprawnieniami, prawami lub przywilejami niezb?dnymi dla skutecznego wype?niania swoich zada? na rzecz znajduj?cych si? na terytorium tego pa?stwa cz?onkowskich w?adz lokalnych, to w?adze te maj? prawo i obowi?zek dzia?a? w imieniu stowarzyszenia lub zwi?zku na rzecz korzystania z tych uprawnie?, praw lub przywilej?w albo na rzecz ich uzyskania.

Artyku? 7 

1. Uprawnienia kontrolne i nadzorcze w stosunku do stowarzyszenia lub zwi?zku s? wykonywane przez w?a?ciwe w?adze pa?stwa, na kt?rego terytorium znajduje si? jego siedziba, zgodnie z prawem wewn?trznym danego pa?stwa. W?adze te troszcz? si? r?wnie? o zabezpieczenie interes?w w?adz lokalnych innych pa?stw.

2. W?a?ciwe w?adze drugiego pa?stwa maj? prawo do uzyskiwania informacji o dzia?alno?ci i uchwa?ach stowarzyszenia lub zwi?zku oraz o dzia?aniach podejmowanych w zwi?zku z wype?nianiem funkcji kontrolnych i nadzorczych. Na wniosek otrzymuj? one w szczeg?lno?ci przyj?te teksty i protoko?y z posiedze? organ?w stowarzyszenia lub zwi?zku, bilans roczny oraz preliminarz bud?etowy, gdy jest on przewidziany, je?li prawo wewn?trzne nakazuje przekazywanie tych informacji organom kontroli i nadzoru. W?adze te mog? nawi?zywa? bezpo?rednie kontakty z organami stowarzyszenia lub zwi?zku, a tak?e z organami kontroli i nadzoru, przekazywa? im swoje stanowisko oraz ubiega? si? o bezpo?rednie konsultowanie z nimi okre?lonych spraw i problem?w.

3. W?a?ciwe w?adze drugiego pa?stwa maj? r?wnie? prawo notyfikowa? stowarzyszeniu lub zwi?zkowi, i? s? przeciwne dalszemu cz?onkostwu w?adz lokalnych w stowarzyszeniu lub zwi?zku podlegaj?cym jego w?a?ciwo?ci. Taka uzasadniona notyfikacja uwa?ana jest za pow?d do wykluczenia i jako taka wymieniona jest w statucie. W?adze wymienione w ust?pie 1 i 2 posiadaj? r?wnie? prawo delegowania do kierowniczych organ?w stowarzyszenia lub zwi?zku swojego przedstawiciela, przy czym mo?e on uczestniczy? we wszystkich posiedzeniach wymienionych organ?w oraz otrzymywa? porz?dek obrad i protoko?y.

Artyku? 8 

Dostawy i ?wiadczenia zlecone stowarzyszeniu lub zwi?zkowi zgodnie ze statutem na terytorium jego cz?onk?w realizowane s? w ramach odpowiedzialno?ci stowarzyszenia lub zwi?zku przy ca?kowitym odci??eniu cz?onk?w. Stowarzyszenie lub zwi?zek odpowiada r?wnie? wobec u?ytkownik?w i strony trzeciej. Zachowuj? oni jednak wobec w?adz lokalnych, na rzecz kt?rych lub w imieniu kt?rych s? realizowane dostawy i ?wiadczenia, wszelkie prawa do sk?adania skarg i za?ale?, jakie przys?ugiwa?yby im wobec tych w?adz, je?li nadal by?yby one zobowi?zane do realizacji dostaw i ?wiadcze?. W?adzom, przeciwko kt?rym wniesiono skarg? lub za?alenie, przys?uguje prawo do roszczenia regresowego wobec stowarzyszenia lub zwi?zku.

Artyku? 9 

1. Je?li dojdzie do ugody, to spory mi?dzy stowarzyszeniem lub zwi?zkiem i cz?onkami oraz spory mi?dzy dwoma lub wi?ksz? liczb? cz?onk?w, dotycz?ce sposobu dzia?ania stowarzyszenia lub zwi?zku, rozpatrywane s? przez w?adze administracyjne i s?dy pa?stwa, na kt?rego terytorium znajduje si? siedziba stowarzyszenia lub zwi?zku.

2. Wszelkie inne spory rozpatrywane s? przez w?adze administracyjne i s?dy stosownie do zwyk?ych przepis?w obowi?zuj?cych na terytorium Pa?stw-Sygnatariuszy, je?li uczestnicy nie uzgodni? przekazania rozstrzygania spor?w jednej z wyznaczonych przez nie instytucji arbitra?owych.

3. Pa?stwa-Sygnatariusze poczyni? stosowne kroki w celu zapewnienia wykonywania na ich terytorium decyzji i wyrok?w wynikaj?cych z powy?szych postanowie?.

Artyku? 10 

Zwi?zki i stowarzyszenia utworzone w oparciu o niniejsze porozumienie istniej? nadal po jego wypowiedzeniu, jednak?e bez uszczerbku dla postanowie? artyku?u 7 ust?p 3.

2. ZARYSY POROZUMIE?, STATUT?W I UM?W ZAWIERANYCH MI?DZY W?ADZAMI LOKALNYMI

Uwagi wst?pne

Zarysy porozumie?, um?w i statut?w dla w?adz lokalnych

Podobnie jak pa?stwom, r?wnie? i w?adzom lokalnym oferuje si? do wyboru wiele porozumie? i um?w. Asortyment taki istnieje ju? w wielu pa?stwach, na co wskazuje szeroki zakres dokumentacji dotycz?cej zawartych porozumie?.

Zaproponowany system zawiera sze?? zarys?w porozumie?, um?w i statut?w odpowiadaj?cych r??nym stopniom rozwoju i formom lokalnej wsp??pracy transgranicznej. W zale?no?ci od celu oraz stanu wewn?trznych przepis?w prawnych zarysy te mog? by? zastosowane bezpo?rednio b?d? te? b?d? wymaga?y zawarcia porozumie? mi?dzypa?stwowych o ich zastosowaniu.

Ujmuj?c rzecz og?lnie, zawarcie porozumie? mi?dzypa?stwowych r?wnie? tam, gdzie nie wydaje si? to niezb?dne, mo?e przyczyni? si? do wyja?nienia warunk?w, na jakich porozumienia te mog? by? wykorzystywane przez w?adze lokalne. Zawarcie porozumienia mi?dzypa?stwowego wydaje si? konieczne w ka?dym przypadku, w kt?rym ma znale?? zastosowanie porozumienie oznaczone numerem 2.6 (organy wsp??pracy transgranicznej).

System zarys?w porozumie? przewidzianych dla w?adz lokalnych koresponduje z wzorcowymi porozumieniami mi?dzypa?stwowymi. W uwagach wst?pnych do ka?dego zarysu znajduje si? odniesienie do porozumienia mi?dzypa?stwowego. W ten spos?b mo?na powi?za? ze sob? porozumienia i organy funkcjonuj?ce na szczeblu lokalnym oraz formy uzgodnie? transgranicznych wybrane na p?aszczy?nie regionalnej lub pa?stwowej.

Tym samym mo?na na przyk?ad w??czy? grupy do spraw uzgodnie? lokalnych (zob. zarys 2.1) do struktury komisji, komitet?w i grup roboczych przewidzianych w porozumieniu mi?dzypa?stwowym o regionalnych uzgodnieniach transgranicznych (zob. wz?r 1.2).

Nale?y ponadto zaznaczy?, i? walory te maj? charakter schematyczny, poniewa? nie spos?b uwzgl?dni? wszystkich problem?w, kt?re mog? wyst?pi? w poszczeg?lnych przypadkach. Zarysy te stanowi? cenn? wskaz?wk?. Mog? one jednak ulega? zmianom stosownie do potrzeb w?adz lokalnych, kt?re je stosuj?. W?adze lokalne powinny ponadto decydowa? o tym, w jaki spos?b obywatele uczestnicz? w uzgodnieniach transgranicznych w szczeg?lno?ci w dziedzinie spo?eczno-kulturalnej. Uczestnictwo obywateli przyczyni?oby si? bez w?tpienia do usuwania okre?lonych przeszk?d we wsp??pracy transgranicznej. Wsp??praca w oparciu o ich interesy zyska?aby w ten spos?b solidne podstawy. Metod? zach?cenia odno?nych spo?eczno?ci do aktywno?ci mo?e by? tworzenie stowarzysze?. Dlatego te? jeden z zarys?w porozumie? dotyczy utworzenia stowarzyszenia prawa prywatnego (zob. zarys 2.3).

2. 1. Zarys porozumienia o utworzeniu grupy do spraw uzgodnie? mi?dzy w?adzami lokalnymi

Uwagi wst?pne

Zwykle utworzenie tego rodzaju grupy jest mo?liwe bez potrzeby zawierania porozumienia mi?dzypa?stwowego. Potwierdza to wiele przyk?ad?w. Je?li jednak wyst?puj? jeszcze prawne lub inne niejasno?ci, celowe jest okre?lenie warunk?w zastosowania tego rodzaju uzgodnie? w porozumieniu mi?dzypa?stwowym (zob. wz?r 1.3).

Cel i siedziba grupy do spraw uzgodnie?

Artyku? 1 

W?adze lokalne (Strony) zobowi?zuj? si? do podejmowania uzgodnie? w nast?puj?cych, podlegaj?cych ich w?a?ciwo?ci dziedzinach: (wyliczenie dziedzin lub odwo?anie si? do "problem?w lokalnych"). W tym celu tworz? one grup? do spraw uzgodnie?, zwan? dalej Grup?, kt?rej siedziba znajduje si? w Celem Grupy jest zapewnienie wymiany informacji, uzgodnie? oraz konsultacji mi?dzy jej cz?onkami w dziedzinach okre?lonych w ust?pie 1. Uczestnicz?ce w?adze zobowi?zuj? si? do przekazywania Grupie wszelkich informacji niezb?dnych do realizacji tego celu oraz do konsultowania si? w ramach Grupy przed podj?ciem decyzji i dzia?a? w wymienionych wy?ej dziedzinach.

Cz?onkowie

Artyku? 2 

Ka?da z uczestnicz?cych w?adz lokalnych jest reprezentowana w Grupie przez delegacj? sk?adaj?c? si? z ... upe?nomocnionych przez ni? cz?onk?w. Ka?dej delegacji mog? za zgod? Grupy towarzyszy? przedstawiciele prywatnych podmiot?w spo?eczno-ekonomicznych oraz rzeczoznawcy (wariant ten wyklucza udzia? w charakterze cz?onka Grupy gremi?w innych ni? w?adze lokalne, czym r??ni si? od wzoru 2.3 dotycz?cego zrzesze? prawa prywatnego).

Mo?liwa alternatywa: Liczba cz?onk?w ka?dej delegacji mo?e by? r??na. Cz?onkami Grupy mog? by? w?adze lokalne i regionalne, grupy spo?eczno-ekonomiczne i osoby fizyczne, kt?re podpisz? niniejsze porozumienie. Grupa decyduje o przej?ciu nowych cz?onk?w. Ka?dej delegacji mog? za zgod? Grupy towarzyszy? przedstawiciele podmiot?w prywatnych oraz rzeczoznawcy.

Zadania

Artyku? 3 

Grupa mo?e obradowa? nad wszystkimi problemami wymienionymi w artykule 1. Protok?? zawiera wszystkie sprawy, w kt?rych osi?gni?to porozumienie, a tak?e zalecenia, kt?rych przekazanie do odpowiednich w?adz lub grup zosta?o uzgodnione. Grupa jest uprawniona do organizowania i prowadzenia bada? w sprawach z zakresu jej w?a?ciwo?ci.

Artyku? 4 

Cz?onkowie Grupy mog? uzgodni? przekazanie jej do realizacji okre?lonych, szczeg??owo wytyczonych zada? o charakterze praktycznym. Grupa mo?e ponadto wype?nia? wszelkie zadania przekazane jej przez inne instytucje.

Tryb pracy

Artyku? 5 

Grupa opracowuje sw?j regulamin.

Artyku? 6 

Grupa jest zwo?ywana z regu?y dwa razy do roku lub te? na wniosek jednej trzeciej cz?onk?w, kt?rzy wnosz? punkt do porz?dku obrad.

Zwo?anie oraz przekazanie porz?dku obrad powinno nast?pi? z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni, w celu umo?liwienia przygotowania si? ka?dej z reprezentowanych instytucji do obrad.

Artyku? 7 

Grupa mianuje spo?r?d swoich cz?onk?w sta?y Zarz?d oraz okre?la jego uprawnienia i sk?ad. Przewodnictwo sprawowane jest zgodnie z regulaminem, a w przypadku gdy regulamin nie stanowi w tej sprawie, przewodnictwo sprawuje najstarszy cz?onek Grupy.

Kontakty ze stron? trzeci? oraz z w?adzami nadrz?dnymi

Artyku? 8 

W kontaktach ze stron? trzeci? Grupa jest reprezentowana przez swojego przewodnicz?cego, je?eli regulamin nie stanowi inaczej. W?adze nadrz?dne, kt?rym podporz?dkowani s? cz?onkowie Grupy, mog? na wniosek otrzymywa? wszelkie informacje o pracach Grupy. S? one ponadto uprawnione do delegowania obserwatora na posiedzenia Grupy.

Sekretariat i finansowanie

Artyku? 9 

Sekretariat jest prowadzony przez jedn? z instytucji cz?onkowskich (z zachowaniem lub te? bez zachowania zasady corocznej rotacji).

Wszystkie w?adze uczestnicz?ce ponosz? koszty dzia?alno?ci sekretariatu wed?ug ni?ej ustalonych zasad: ....................

Informacje oraz dokumentacja sporz?dzane s? w zasadzie w j?zyku pa?stwa, z kt?rego pochodz?.

Przyst?pienie i wyst?pienie

Artyku? 10 

Cz?onkami Grupy mog? by? w?adze lokalne i regionalne, kt?re podpisz? niniejsze porozumienie. Grupa decyduje o przyj?ciu nowych cz?onk?w.

Artyku? 11 

Ka?dy cz?onek mo?e wyst?pi? z Grupy poprzez zwyk?? notyfikacj? swojej decyzji przewodnicz?cemu. Wyst?pienie jednego cz?onka nie narusza trybu pracy Grupy, chyba ?e postanowi ona inaczej.

Artyku? 12 

Strony powiadomi? Sekretarza Generalnego Rady Europy o zawarciu niniejszego porozumienia i przeka?? mu jego pe?ny tekst.

2. 2. Zarys porozumienia w sprawie koordynacji przy realizacji lokalnych zada? transgranicznych o charakterze publicznym

Uwagi wst?pne

W wielu pa?stwach mo?liwe jest ju? obecnie zawieranie porozumie? w sprawie koordynacji transgranicznej. Je?li nie mia?oby to miejsca, to warunki zastosowania tego rodzaju porozumie? powinny zosta? okre?lone w ramach przedstawionego powy?ej porozumienia mi?dzypa?stwowego (zob. wz?r 1.3).

Cel porozumienia

Artyku? 1 

Artyku? 1 okre?la cel i przedmiot porozumienia (na przyk?ad d??enie do jednolitego rozwoju regionu przygranicznego) oraz dziedziny, kt?rych ono dotyczy.

Zakres terytorialny obowi?zywania porozumienia

Artyku? 2 

W artykule 2 nale?y wskaza? obszary pa?stw, na kt?rych porozumienie to obowi?zuje, po dw?ch (lub trzech) stronach granicy.

Zobowi?zania

Artyku? 3 

Artyku? ten okre?la ?rodki umo?liwiaj?ce realizacj? cel?w porozumienia (artyku? 1). W zale?no?ci od materialnego przedmiotu porozumienia, mo?e ono przewidywa? nast?puj?ce zobowi?zania:

- Strony zobowi?zuj? si? do poddania si? post?powaniu konsultacyjnemu przed podj?ciem decyzji dotycz?cych r??nych przedsi?wzi??, kt?re powinny podj?? w ramach i na terytorium ich w?a?ciwo?ci;

- Strony zobowi?zuj? si? do podejmowania w ramach i na terytorium ich w?a?ciwo?ci dzia?a? niezb?dnych do realizacji cel?w porozumienia;

- Strony zobowi?zuj? si? zaniecha? wszystkiego, co by?oby sprzeczne z celami porozumienia.

Koordynacja

Artyku? 4 

W artykule 4 ustala si?, w zale?no?ci od uwarunkowa? i wymog?w ka?dego z porozumie?, warunki realizacji koordynacji:

- albo przez wskazanie wyst?puj?cej w zarysie porozumienia 2.1 grupy o kompetencjach og?lnych jako grupy do spraw uzgodnie?,

- albo przez stworzenie specjalnej grupy konsultacyjnej zajmuj?cej si? przedmiotem porozumienia,

- lub te? w drodze zwyk?ych, bezpo?rednich kontakt?w na szczeblu odno?nych w?adz.

Koncyliacja

Artyku? 5 

Ka?dy cz?onek grupy do spraw uzgodnie? (ka?da ze Stron, je?li grupa nie istnieje) mo?e si? do niej zwr?ci? (do drugiej Strony), je?eli uwa?a, i? porozumienie nie jest realizowane:

- poniewa? nie przeprowadzono poprzedzaj?cych konsultacji;

- poniewa? podj?te dzia?ania nie s? zgodne z porozumieniem;

- poniewa? nie podj?to dzia?a? niezb?dnych dla realizacji cel?w porozumienia.

Je?eli Strony nie osi?gn? w tej mierze porozumienia, mog? si? zwr?ci? do komisji koncyliacyjnej, kt?rej zlecono nadz?r nad przestrzeganiem zobowi?za?.

Instancja nadzoruj?ca

Artyku? 6 

Strony mog? uzgodni? utworzenie specjalnej instancji nadzoruj?cej przestrzeganie zobowi?za?; sk?ada si? ona z r?wnej liczby rzeczoznawc?w mianowanych przez obie Strony oraz jednego rzeczoznawcy niezale?nego, kt?rego mianowanie lub tryb mianowania zosta?y wcze?niej uzgodnione.

Instancja nadzoruj?ca wydaje opinie dotycz?ce przestrzegania lub nieprzestrzegania porozumienia. Jest ona upowa?niona do ich opublikowania.

Artyku? 7 

Strony powiadomi? Sekretarza Generalnego Rady Europy o zawarciu niniejszego porozumienia i przeka?? mu jego pe?ny tekst.

2. 3. Zarys porozumienia o utworzeniu transgranicznych stowarzysze? prawa prywatnego

Uwagi wst?pne

Zak?ada si?, i? w?adze lokalne jednego pa?stwa mog? uczestniczy? w stowarzyszeniach prawa prywatnego innego pa?stwa w oparciu o te same regu?y oraz na tych samych warunkach, kt?re s? przewidziane dla uczestnictwa tych w?adz lokalnych w stowarzyszeniach prawa prywatnego ich w?asnego pa?stwa. Je?li nie mia?oby to miejsca, mo?liwo?? taka powinna by? wyra?nie przewidziana w ramach porozumienia mi?dzynarodowego zawartego mi?dzy odno?nymi pa?stwami (zob. wzorcowe porozumienia mi?dzypa?stwowe 1.3 i 1.4).

Zwykle stowarzyszenia prawa prywatnego musz? podporz?dkowa? si? regu?om przewidzianym przez prawo pa?stwa, na kt?rego terytorium stowarzyszenie posiada swoj? siedzib?. Poni?ej przedstawione s? postanowienia, kt?re powinny zawiera? statuty tych stowarzysze?, je?li nie s? one przewidziane przez maj?ce zastosowanie prawo. Ponadto w stosunku do tego rodzaju stowarzysze? mog? obowi?zywa? tak?e postanowienia o grupach do spraw uzgodnie? (zob. zarys 2.1), po ich odpowiednim dostosowaniu.

Statut okre?la mi?dzy innymi:

1. cz?onk?w-za?o?ycieli stowarzyszenia oraz warunki przyst?pienia nowych cz?onk?w;

2. nazw?, siedzib? oraz form? prawn? stowarzyszenia (z uwzgl?dnieniem prawa wewn?trznego);

3. cel stowarzyszenia, warunki jego osi?gni?cia oraz ?rodki pozostaj?ce w dyspozycji;

4. organy stowarzyszenia, a w szczeg?lno?ci zadania i tryb pracy walnego zgromadzenia (reprezentacja i g?osowanie);

5. tryb mianowania zarz?dcy lub sekretarza generalnego oraz jego uprawnienia;

6. zakres zobowi?za? cz?onk?w wobec strony trzeciej;

7. warunki dokonywania zmian w statucie oraz rozwi?zania stowarzyszenia;

8. zobowi?zania Stron do powiadomienia Sekretarza Generalnego Rady Europy o utworzeniu stowarzyszenia transgranicznego oraz do przekazania mu pe?nego tekstu statutu.

2. 4. Zarys umowy (prawa prywatnego) o zagwarantowaniu dostaw i ?wiadcze? mi?dzy w?adzami lokalnymi na obszarach przygranicznych

Uwagi wst?pne

Zak?ada si?, i? w?adze lokalne upowa?nione s? do zawierania tego rodzaju um?w z w?adzami lokalnymi innych pa?stw. Je?li nie mia?oby to miejsca, mo?liwo?? taka powinna by? przewidziana w ramach porozumienia mi?dzypa?stwowego (zob. wz?r 1.4). Chodzi tutaj o typ um?w, kt?rymi mog?yby si? pos?ugiwa? w?adze lokalne przy sprzeda?y, najmie, na rynku pracy, przy dostawach towar?w i ?wiadcze?, przy odst?pieniu praw u?ytkownika itd. Stosowanie przez w?adze lokalne um?w prawa prywatnego jest dopuszczane w mniejszym lub wi?kszym zakresie przez wewn?trzpa?stwowe przepisy prawne i praktyk?, a granica mi?dzy umowami prawa prywatnego i umowami prawa publicznego jest trudna do przeprowadzenia. Pomimo tego dopuszcza si? mo?liwo?? stosowania tego typu um?w, gdy dotycz? one zgodnie z wiod?c? w ka?dym z pa?stw wyk?adni? spraw o charakterze komercyjnym lub gospodarczym, kt?re mog?yby by? r?wnie? przedmiotem um?w zawartych przez osoby fizyczne lub prawne prawa prywatnego. W przypadku ka?dego przedsi?wzi?cia, w kt?rym uczestniczy?yby w?adze lokalne wykonuj?ce uprawnienia pozostaj?ce w wy??cznej kompetencji pa?stw, powinny zosta? uwzgl?dnione, opr?cz ni?ej przedstawionych postanowie?, tak?e przepisy dodatkowe, zawarte w umowie wzorcowej prawa publicznego (zob. 2.5).

Strony

Artyku? 1 okre?la strony umowy (oraz wskazuje, czy porozumienie jest otwarte dla innych w?adz lokalnych, czy te? nie).

Artyku? 2 wymienia problemy zwi?zane z og?lnym pe?nomocnictwem do zawarcia umowy, a w szczeg?lno?ci jej beneficjent?w i warunki. Stosownie do potrzeb zawiera on r?wnie? konieczne zastrze?enia zwi?zane z zezwoleniami w?adz nadrz?dnych, je?li wywiera to wp?yw na stosowanie umowy.

Przedmiot

Artyku? 3 okre?la przedmiot umowy z powo?aniem si? na:

- okre?lone problemy;

- obszary geograficzne;

- podmioty, kt?rych dotyczy umowa (gminy, gremia og?lnokrajowe wyposa?one w kompetencje lokalne itd.);

- okre?lone formy prawne.

Artyku? 4 okre?la czas trwania umowy, warunki jej przed?u?enia oraz dopuszczalne terminy realizacji.

Postanowienia prawne i finansowe

Artyku? 5 okre?la miejsce podpisania i wykonania umowy, wskazuje na system prawny umowy (mi?dzynarodowe prawo prywatne) i obowi?zuj?ce prawo.

Artyku? 6 omawia stosownie do potrzeb problemy finansowe (rodzaj waluty, w kt?rej powinna by? uiszczana zap?ata, jak r?wnie? metod? dopasowywania cen przy ?wiadczeniach d?ugoterminowych) oraz problemy ubezpieczeniowe.

Arbitra?

Artyku? 7 przewiduje w razie konieczno?ci post?powanie koncyliacyjne oraz okre?la tryb post?powania arbitra?owego. W razie potrzeby zastosowania post?powania arbitra?owego, komisja arbitra?owa posiada? b?dzie nast?puj?cy sk?ad:

- ka?da ze Stron reprezentuj?ca przeciwne interesy mianuje (alternatywa: prezesi w?a?ciwych dla ka?dej ze Stron s?d?w administracyjnych mianuj?) jednego cz?onka komisji arbitra?owej, a Strony mianuj? wsp?lnie jednego lub dw?ch cz?onk?w niezale?nych, tak aby osi?gn?? nieparzyst? liczb? cz?onk?w komisji;

- w przypadku gdy komisja arbitra?owa sk?ada si? z parzystej liczby cz?onk?w i przy r?wnowadze g?os?w, decyduje g?os niezale?nego cz?onka komisji.

Zmiany i rozwi?zanie

Artyku? 8 okre?la przepisy obowi?zuj?ce w przypadku zmiany lub rozwi?zania umowy.

Artyku? 9. Strony powiadomi? Sekretarza Generalnego Rady Europy o zawarciu niniejszej umowy oraz przeka?? mu jej pe?ny tekst.

2. 5. Zarys umowy (prawa publicznego) o zagwarantowaniu dostaw i ?wiadcze? mi?dzy w?adzami lokalnymi na obszarach przygranicznych

Uwagi wst?pne

Niniejsza forma umowy jest podobna do formy przewidzianej w punkcie 2.4 (umowy prawa prywatnego). Dotyczy ona w szczeg?lno?ci spraw koncesji i um?w o ?wiadczeniach lub czynno?ciach publicznych (b?d? ?wiadczeniach i czynno?ciach traktowanych jako "publiczne" przez dane pa?stwo) oraz zapewnienia pomocy finansowej1) ze strony jednej gminy na rzecz innej gminy lub innego organu po drugiej stronie granicy. Zagwarantowanie tego rodzaju ?wiadcze? o charakterze publicznym niesie za sob? okre?lon? odpowiedzialno?? oraz ryzyko i dlatego wymaga w??czenia do umowy postanowie? dodatkowych, wychodz?cych poza postanowienia przewidziane dla umowy prawa prywatnego.

Nie wszystkie pa?stwa przewiduj? zawieranie tego typu um?w "transgranicznych", dlatego te? tego rodzaju mo?liwo?? oraz ustalenie warunk?w ich zastosowania powinny by? cz?sto najpierw uregulowane w porozumieniu mi?dzypa?stwowym (zob. porozumienie wzorcowe 1.4).

Pos?u?enie si? tego rodzaju umow?, jej koncepcja oraz realizacja s? spraw? prost?. Mog?aby ona w okre?lonych przypadkach eliminowa? konieczno?? utworzenia wsp?lnego organu typu "mi?dzykomunalny zwi?zek transgraniczny" (zob. 2.6), co poci?ga za sob? inne problemy natury prawnej.

________

1) Niniejsze uzgodnienie mog?oby by? wykorzystane w szczeg?lno?ci przez w?adze na obszarach przygranicznych, np. w przypadku zanieczyszczenia ?rodowiska: jedne w?adze mog?yby z?o?y? ofert? pomocy finansowej innym w?adzom po to, by mog?y one doko?czy? okre?lone dzia?ania le??ce w zakresie ich w?a?ciwo?ci, kt?rymi s? zainteresowane jednocze?nie w?adze oferuj?ce pomoc.

Postanowienia umowne

Je?eli umowa dotyczy utworzenia lub obj?cia zarz?du nad maj?tkiem lub ?wiadczeniem publicznym jednej z w?adz lokalnych co najmniej w jednym z pa?stw, powinny zosta? okre?lone umownie gwarancje, w oparciu o przepisy obowi?zuj?ce w tym lub w danych pa?stwach.

Ponadto umowa odnosi si?, je?li jest to konieczne, do nast?puj?cych szczeg?lnych uwarunkowa?:

1. przepis?w okre?laj?cych warunki ustanowienia lub funkcjonowania okre?lonego ?wiadczenia (np. plan terminowy, taryfy, warunki u?ytkowania itd.);

2. szczeg?lnych warunk?w rozpocz?cia funkcjonowania ?wiadczenia (np. niezb?dne zezwolenia, procedury);

3. warunk?w umowy dotycz?cej ?wiadczenia;

4. trybu dostosowania umowy do wymog?w interesu publicznego oraz wynikaj?cych z tego faktu rozlicze? finansowych;

5. specyfiki stosunk?w mi?dzy ?wiadczeniodawc? a ?wiadczeniobiorc? (np. warunki dost?pu, podatki itd.);

6. warunk?w wycofania si?, odst?pienia od umowy i jej wypowiedzenia.

Poza wymienionymi szczeg?lnymi uwarunkowaniami obowi?zuj? postanowienia przewidziane w zarysie umowy prawa prywatnego 2.4.

2. 6. Zarys porozumienia o utworzeniu organ?w wsp??pracy transgranicznej mi?dzy w?adzami lokalnymi

Uwagi wst?pne

Zak?ada si?, i? liczne w?adze lokalne posiadaj? uprawnienia do utworzenia organ?w wyposa?onych w osobowo?? prawn?, kt?rych zadaniem by?oby powo?anie i prowadzenie instytucji u?yteczno?ci publicznej.

Utworzenie i tryb dzia?ania takich zrzesze? lub zwi?zk?w zale?? w g??wnej mierze od zastosowanych przepis?w prawnych oraz od wytycznych zawartych w porozumieniu mi?dzypa?stwowym dopuszczaj?cym t? form? wsp??pracy (zob. wz?r 1.5).

Poni?ej przedstawiono postanowienia, kt?re powinny zosta? zamieszczone w statucie, je?li nie s? przewidziane w znajduj?cym zastosowanie prawie.

Statut okre?la w szczeg?lno?ci:

1. cz?onk?w-za?o?ycieli zrzeszenia oraz warunki przyst?pienia nowych cz?onk?w;

2. nazw?, siedzib?, okres dzia?ania oraz form? prawn? zrzeszenia (z uwzgl?dnieniem przepis?w ustawy nadaj?cej mu osobowo?? prawn?);

3. zadania zrzeszenia, warunki ich realizacji oraz przewidywane ?rodki zrzeszenia;

4. tryb tworzenia kapita?u podstawowego;

5. zakres i granice zobowi?za? cz?onk?w;

6. spos?b powo?ywania i odwo?ywania zarz?dcy lub sekretarza generalnego zrzeszenia oraz jego uprawnienia;

7. stosunek zrzeszenia do jego cz?onk?w, os?b trzecich oraz w?adz nadrz?dnych, w szczeg?lno?ci w zakresie og?aszania bilansu, bud?etu i rozlicze?;

8. osoby, kt?rym powierza si? prowadzenie finansowego i merytorycznego nadzoru nad dzia?alno?ci? zrzeszenia oraz sprawozdania z dzia?alno?ci kontrolnej;

9. warunki dokonywania zmian statutu i rozwi?zania zrzeszenia;

10. przepisy dotycz?ce spraw kadrowych;

11. przepisy dotycz?ce j?zyka lub j?zyk?w roboczych.

Po zaznajomieniu si? z powy?sz? konwencj?, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej o?wiadczam, ?e:

- zosta?a ona uznana za s?uszn? w ca?o?ci, jak i ka?de z postanowie? w niej zawartych;

- jest przyj?ta, ratyfikowana i potwierdzona;

- b?dzie niezmiennie zachowywana.

Na dow?d czego wydany zosta? akt niniejszy, opatrzony piecz?ci? Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 10 marca 1993 r.

www. connectinghistory.net

2012